obchodujete so štátom, alebo ním zriadenou právnickou osobou (VÚC, obec, škola atď.)?
Ste subdodávateľom firmy, ktorá má zákazku od štátu?
Uchádzate sa o eurofondy?

Ako sa registrovať

4 kroky
 • 1.

  Kontakt

  Kontaktujte nás za účelom bezplatného posúdenia Vašej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora.

 • 2.

  Výstup

  Zašleme Vám výstup, z ktorého vyplýva či Vaša povinnosť ma povinnosť registrácie. V prípade, ak máte takúto povinnosť, zašleme Vám aj cenovú ponuku na Vašu registráciu.

 • 3.

  Dokumenty

  Dodáte nám požadované dokumenty potrebné k úspešnej registrácii do registra partnerov verejného sektora.

 • 4.

  Registrácia

  Podanie návrhu na registráciu a zavŕšenie procesu registrácie.

Kto je povinný sa registrovať

v Registri partnerov verejného sektora

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v zmysle ktorého sú subjekty verejnej správy oprávnené uzatvárať zmluvy výlučne so spoločnosťami resp. fyzickými osobami – podnikateľmi registrovanými v registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Register“).

Za účelom uzatvorenia zmluvy so subjektom verejnej správy tak spoločnosť resp. fyzická osoba – podnikateľ (ďalej aj ako „partneri“) musia byť povinne registrovaní v Registri. Povinnosť evidencie sa dotýka aj subdodávateľov v nepriamom vzťahu podieľajúcich sa na realizácii verejných zákaziek.

V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora je partner žiadajúci o zápis do Registra oprávnený podávať návrhy na zápis, zmenu alebo výmaz údajov do Registra výlučne prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, a s ktorou má spoločnosť uzatvorenú písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V prípade, ak ste boli zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod zriadeného v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní platí, že ste zapísaný taktiež v Registri, avšak aj v danom prípade platí povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov, a to prostredníctvom oprávnenej osoby v lehote do 31.07.2017.

Pokiaľ ste neboli zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod a budete uzatvárať zmluvu so subjektami verejnej správy po 01.02.2017, ste povinný byť zapísaný v Registri pred dňom uzatvorenia zmluvy.

Partneri, ktorí už sú účastníkmi zmluvy uzatvorenej so subjektom verejnej správy pred 01.02.2017, sú povinní zabezpečiť svoj zápis do Registra najneskôr do 31.07.2017. V prípade nesplnenia predmetnej podmienky je subjekt verejnej správy oprávnený neposkytnúť plnenie podľa uzatvorenej zmluvy a od zmluvy odstúpiť.

Taktiež si Vás dovoľujme upozorniť na povinnosť partnerov zapísaných v Registri overovať prostredníctvom oprávnenej osoby identifikáciu konečného užívateľa výhod, a to priebežne, najneskôr však vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Ak si nie ste istý, či sa uvedené zákonné povinnosti registrovať sa v Registri vzťahujú aj na Vašu spoločnosť, obráťte sa našu advokátsku kanceláriu a bezplatne posúdime Vašu povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora.

V prípade, ak Vaša spoločnosť má povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora, naša advokátska kancelária ako oprávnená osoba zabezpečí vypracovanie potrebnej dokumentácie k zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Prečo my?

 • Konzultácie s klientom

  Konzultácie s klientom

 • Právne služby

  Právne služby

 • Špecifický prístup k požiadavkám klienta

  Špecifický prístup k požiadavkám klienta

 • Diskrétnosť

  Diskrétnosť

Naši partneri

 • lexcreditor
 • SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.
 • BESLITE Group a.s.